WOROI: 483 - Economo-Koskinas area LA
 
Bib -> Asymmetry | Author | ICA | NMF | Novelty | Statistics | SVD | Title | WOBIB ]
 
 
Roi -> Alphabetic | Hammers | Tzourio-Mazoyer | Svarer | Top | Functional areas | Brodmann areas ]
 
 
[ Brede Database ]
 


WOROI: 483 - Economo-Koskinas area LA

'Area limbicus anterior agranularis' 'anterior limbic area'.


External databases

CoCoMac: AI92-LA BB47-LA MMLW83-LA

Taxonomy

ParentsSiblingsChildren
Limbic gyrus
Economo-Koskinas area
Bonin-Bailey area
Agranular cortex
Anterior cingulate gyrus
Economo-Koskinas area LA1
Economo-Koskinas area LA2
Economo-Koskinas area LA3

Talairach coordinates

None

Text contexts

No text context

Bib -> Asymmetry | Author | ICA | NMF | Novelty | Statistics | SVD | Title | WOBIB ]
Roi -> Alphabetic | Hammers | Tzourio-Mazoyer | Svarer | Top | Functional areas | Brodmann areas ]
[ Brede Database ]
Automatically constructed by Brede Toolbox through brede_roi_roi2html, 2006-10-05T17:08:19