WOROI: 500 - Economo-Koskinas area PH
 
Bib -> Asymmetry | Author | ICA | NMF | Novelty | Statistics | SVD | Title | WOBIB ]
 
 
Roi -> Alphabetic | Hammers | Tzourio-Mazoyer | Svarer | Top | Functional areas | Brodmann areas ]
 
 
[ Brede Database ]
 


WOROI: 500 - Economo-Koskinas area PH

Abbreviation: PH

External databases

Taxonomy

ParentsSiblingsChildren
Parietal lobe
Economo-Koskinas area
Brodmann area 37
Area TEO
Economo-Koskinas area PHP
Economo-Koskinas area PHT
Economo-Koskinas area PHO

Talairach coordinates

None

Text contexts

No text context

Bib -> Asymmetry | Author | ICA | NMF | Novelty | Statistics | SVD | Title | WOBIB ]
Roi -> Alphabetic | Hammers | Tzourio-Mazoyer | Svarer | Top | Functional areas | Brodmann areas ]
[ Brede Database ]
Automatically constructed by Brede Toolbox through brede_roi_roi2html, 2006-10-05T17:13:00