WOROI: 469 - Economo-Koskinas area FM
 
Bib -> Asymmetry | Author | ICA | NMF | Novelty | Statistics | SVD | Title | WOBIB ]
 
 
Roi -> Alphabetic | Hammers | Tzourio-Mazoyer | Svarer | Top | Functional areas | Brodmann areas ]
 
 
[ Brede Database ]
 


WOROI: 469 - Economo-Koskinas area FM

Abbreviation: FM

External databases

Taxonomy

ParentsSiblingsChildren
Economo-Koskinas area
  Economo-Koskinas area FMt

Talairach coordinates

None

Text contexts

No text context

Bib -> Asymmetry | Author | ICA | NMF | Novelty | Statistics | SVD | Title | WOBIB ]
Roi -> Alphabetic | Hammers | Tzourio-Mazoyer | Svarer | Top | Functional areas | Brodmann areas ]
[ Brede Database ]
Automatically constructed by Brede Toolbox through brede_roi_roi2html, 2006-10-05T17:07:23